Logo BMS

Welkom op katholieke jenaplan basisschool
Sint Paulus in Leeuwarden
Waar we samenwerken aan onze toekomst

klik op de blauwe pijlen
om verder te gaan.

Leren vanuit verschillen

Op onze school mogen verschillen bestaan en gaan we hier juist vanuit. We vinden dat kinderen veel van en aan elkaar kunnen leren. We willen dat de kinderen samen werken en samen spelen.

Kinderen van verschillende leeftijd zitten bij elkaar in een groep; de stamgroep. Wij kiezen voor driejarige stamgroepen (groep 0/1/2 kleuterbouw, 3/4/5 middenbouw, 6/7/8 bovenbouw). Een stamgroep biedt de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn.

In een stamgroep zijn de leerlingen ook bewust samen bezig met een leerdoel zodat kinderen van elkaar leren, op verschillende niveaus, gebruik makend van elkaars talenten en los van leeftijdsgrenzen. Uit ieder kind proberen wij het beste van zichzelf naar boven te halen. Voor het ene kind betekent dat extra tijd om te oefenen met basisstof, voor een ander kind kan dit levelwerk zijn. Voorbeelden van levelwerk zijn natuurkunde, wiskunde, Spaans of sterrenkunde.

Het respecteren van verschillen staat ook centraal in de kanjertraining. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is kinderen positief over zichzelf en de ander te leren denken.

Wereldoriëntatie

In een Jenaplanschool staat de wereld ontdekken en onderzoeken centraal. Kinderen verwonderen zich over de wereld om zich heen en stellen daar vragen over. Deze verwondering staat centraal in ons onderwijs!

De kinderen zijn lerend en ontdekkend bezig, vaak in de vorm van projecten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De vragen die kinderen hebben staan daarbij centraal. Leren in levensechte situaties hoort bij Jenaplanonderwijs.

Dus schrijf je geen brief omdat het moet van de leerkracht, maar aan je buurmeisje omdat zij naar Oslo is verhuisd. Presenteren leer je hier niet uit een boekje, maar voor de klas en op een podium. De kinderen geven ook zelf les en laten elkaar zien waar ze mee bezig zijn geweest. Basisvaardigheden zoals rekenen, taal, lezen zijn daarbij van belang en die bieden we dagelijks aan in niveaugroepen.

Planmatig

We werken met vier basisactiviteiten: gesprek, werk, spel en viering. De huidige maatschappij vraagt steeds meer vaardigheid op het gebied van plannen en keuzes maken. Daarom oefenen we dit met kinderen. Dit doen wij door de leerlingen zichzelf aan het begin van de week doelen te laten stellen. We werken met een duidelijke structuur, waarbinnen er voldoende ruimte is voor eigen keuzes. Regels en afspraken zijn daarbij heel belangrijk. De groepsleider volgt en begeleidt deze keuzeprocessen. Op de Sint Paulusschool vinden we het werken vanuit doelen belangrijk. Als je weet wat je moet leren en waarom, kun je dat op verschillende manieren bereiken.

Waarde(n)vol leren

Zingeving

De Sint Paulusschool is een Katholieke Jenaplanschool. De opvattingen van de school zijn ontstaan en gekozen vanuit de katholieke traditie. Daarin vinden we inspiratie voor de omgang en het gesprek met elkaar. We creëren hierdoor een cultuur waarin ieder kind telt, men omziet naar elkaar en er respect is voor verschillen. Als school hanteren we een open aannamebeleid, waarin de achtergrond van elk kind met respect behandeld wordt. Iedereen is daarom van harte welkom op onze school.

Vieren

Binnen het Jenaplanonderwijs heeft vieren een belangrijke plaats. Zo laten de kinderen in een wekelijkse viering aan elkaar zien waar ze mee bezig zijn geweest in de klas. Ze presenteren dit op het podium dat een centrale plek heeft in ons schoolgebouw. We vieren op school ook de katholieke jaarfeesten. Dat doen we met elkaar tijdens een gezamenlijke schoolviering en in de groep. Door de jaarlijkse terugkeer krijgen symbolen en rituelen hun betekenis. Meerdere malen in de week steken we ‘s ochtends een kaars aan in de kring, zo vieren we het begin van de dag en staan we soms stil bij actuele gebeurtenissen uit het leven van de kinderen.

Gesprek

We lezen en gebruiken verhalen uit de kinderbijbel, om met kinderen in gesprek te komen over geloof en levensovertuiging. De thema’s van de methode ‘Reis van je leven’ gebruiken we als leidraad voor deze gesprekken. Bij deze thema’s kun je denken aan afscheid, licht, ik, vriendschap, toekomstdromen.

Altijd in ontwikkeling

Inspraak

Een Jenaplanschool is een school van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samen vormen we één gemeenschap. Daarom vinden we het binnen onze school erg belangrijk dat leerlingen en ouders meedenken. Voor de kinderen is er de Pauluspolitiek, een leerlingenraad waarin elke groep een vertegenwoordiger heeft. Zij vergaderen samen met de directeur een keer in de maand over onderwerpen en ideeën die bij de kinderen leven. In de groep is de klassenvergadering een vast onderdeel, waar verslag wordt gedaan van de Pauluspolitiek.

Ook veel ouders doen en denken met ons mee. Er zijn verschillende werkgroepen binnen de school, waarin ouders hun steentje kunnen bijdragen. Er zijn denkgroepen en doe-groepen, want ook ouders hebben verschillende talenten waar we graag gebruik van willen maken.

Lerende school

Als Jenaplanschool vragen wij ons voortdurend af waarom we de dingen doen zoals we ze doen. We blijven kritisch naar onszelf kijken en zijn bereid om daar waar nodig aanpassingen te doen in de manier waarop we werken. Dat geldt voor de organisatie, voor de schoolleiding, voor het team leerkrachten en ook voor alle kinderen.
Ons team heeft jaarlijks een aantal scholingsdagen waarop we bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

Inspectie

Onze school geniet het volste vertrouwen van de onderwijsinspectie. In Nederland moeten alle scholen voldoen aan bepaalde kerndoelen. Wij hebben een hele duidelijke onderwijsvisie, waarin we leren vanuit doelen. Dit gaat hand in hand met de wettelijke eisen. Wij zijn als lerende school altijd bereid te kijken naar eventuele verbeterpunten, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Ook is onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs als goed te kwalificeren. Uit ervaringen van oud-leerlingen en van collega’s in het voortgezet onderwijs blijkt dat kinderen die op de Sint Paulusschool hebben gezeten prima zijn voorbereid op het vervolgonderwijs.

Peuterspeelzaal

De Sint Paulusschool en BSO Drakenburcht willen graag meer samenwerken. Doordat er in de komende tijd een peuterspeelzaal bij de BSO komt, voldoen we aan de uiterlijke voorwaarden van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dat betekent een organisatie met één loket voor kinderen van 2 tot 12. Daar hoort ook een gezamenlijke visie bij op de ontwikkeling van kinderen en een doorgaande lijn. De ontwikkeling is ingezet en het belooft heel mooi te worden.

Buitenschoolse Opvang

In ons schoolgebouw zit de locatie Drakenburcht van de Stichting Kinderopvang Leeuwarden. Zo kunnen kinderen die voor en na schooltijd opgevangen moeten worden in hetzelfde gebouw terecht. Jonge kinderen worden bij hun klas opgehaald door een SKL-medewerker. Voor meer informatie over BSO Drakenburcht of SKL verwijzen wij u graag naar www.kinderopvangleeuwarden.nl

Overblijf

Veel kinderen blijven regelmatig tussen de middag op school. Op verzoek van onze school verzorgt SKL Tussenschoolse Opvang B.V., de overblijf op professionele wijze. SKL TSO zorgt ervoor dat de kinderen tussen de middag in hun vertrouwde omgeving worden opgevangen door een vast team van professionele TSO-medewerkers. Zij begeleiden de kinderen vlak voor, tijdens en na de lunch en organiseren leuke activiteiten.

Als het aan de kinderen lag
kozen ze Sint Paulusschool

Ouders aan het woord

Kristien (moeder van Ganden en Cilia) nu bijna 2 jaar op de St. Paulusschool

Mijn dochter zegt vrijheid en blijheid, mijn zoon zegt vieringen, kleurrijk en iedereen hoort erbij. ‘Iedereen’ komt ook steeds bij mij op, iedereen staat op het podium, iedereen gaat met respect met elkaar om, iedereen werkt met elkaar samen. De leerkrachten bieden een oneindige variatie aan activiteiten, waarin iedereen aan bod komt en verantwoordelijkheid krijgt. Zo wordt iedereen echt gezien, omdat bij mijn zoon werd gezien dat hij anders en meer uitgedaagd kan worden, is hij meer geworden dan ‘goed kunnen rekenen’. Mijn kinderen zijn blij met deze kleurrijke wereld; ze zijn trots op HUN Paulusschool.

Harm (vader van Silke en Fenna)

De keuze voor de Sint Paulusschool is destijds puur gebaseerd op het gevoel. We hadden al op een andere school gekeken, maar bij binnenkomst in de Paulusschool viel ons direct de gemoedelijke, open en prettige sfeer op, waarbij we direct zelf weer zin kregen om naar school te gaan. Ons gevoel heeft ons niet in de steek gelaten, want onze beide dochters gaan elke dag met veel plezier naar school, zijn leergierig, creatief en vooral erg sociaal. Dit is mede te danken aan het Jenaplanschoolsysteem, waarbij het werken met en het helpen en leren van elkaar belangrijke ingrediënten zijn. De school vraagt ook veel betrokkenheid en inzet van ouders op allerlei gebied. Ik mag al acht jaar op rij mee als ouder met het jaarlijkse kamp. Een fantastische belevenis en een uitgelezen kans om zelf weer even kind te zijn!!

Nanda (oud-leerling, moeder van Lynn en leerkracht op de Sint Paulusschool)

Wat me het meest is bijgebleven van mijn eigen tijd op de Sint Paulusschool zijn de vieringen, het podium; ik laat zien wie ik ben en wat ik kan. Zo heb ik zelfvertrouwen gekregen. Ook het kamp met de hele school en de mooie thema's die daarbij hoorden. Zo leerden we op een speelse manier over de pruikentijd. Ik vergeet dat niet meer. Nu nog steeds zijn dit parels van de school en ik ben blij dat ik het mag meemaken als stamgroepleider en ouder. Voor mij is de Sint Paulusschool: elkaar leren kennen en samen genieten.

Johanneke (moeder van Wieke)

Vrij spelen in een rijke groene omgeving is belangrijk voor kinderen, daarom zijn voor mij het plein en de Droomtuin van de Sint Paulusschool een echte blikvanger en visitekaartje. Verder sprak mij de ouderbetrokkenheid erg aan. Het oudercafé en de vele commissies waar je als ouder aan kunt deelnemen, bevorderen positieve contacten tussen leerkrachten en ouders, wat het onderwijs aan de kinderen ook weer ten goede komt. Doordat kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep zitten, leren ze niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar en doen ze rijkere sociale ervaringen op. Dat was ook een belangrijke reden om voor de Sint Paulusschool te kiezen.

Kom nu kennismaken

Bij ons is het elke dag open dag, maak hier een afspraak

Julianalaan 40
8932 AB Leeuwarden
058 212 64 80
info@sintpaulusschool.nl